• Persoonlijk en ervaren advies
  • Montageservice
  • Hoogste kwaliteit uit Europese productie
  • Strokengordijn kant-en-klaar binnen 1 week geleverd
  • Artikelen in 3 werkdagen geleverd

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Labex Snelroldeuren BV

Tot stand gekomen op 3 september 2014.
Algemene Voorwaarden Labex Snelroldeuren BV, gevestigd aan Tinsteden16, 7547 TG, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08223650.

Definities
_____________________________________
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: Een Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: Een Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Labex Snelroldeuren BV: Labex Snelroldeuren BV, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08223650.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Labex Snelroldeuren BV voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Labex Snelroldeuren BV, waarbij in het kader van een door de Labex Snelroldeuren BV georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Labex Snelroldeuren BV, waarbij in het kader van een door de Labex Snelroldeuren BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Labex Snelroldeuren BV en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Labex Snelroldeuren BV.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

Werkingssfeer
_____________________________________
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Labex Snelroldeuren BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Labex Snelroldeuren BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Labex Snelroldeuren BV en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Labex Snelroldeuren BV zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes
_____________________________________
Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
Labex Snelroldeuren BV kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Labex Snelroldeuren BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Labex Snelroldeuren BV anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Labex Snelroldeuren BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
_____________________________________
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Labex Snelroldeuren BV.

Montage
_____________________________________
De Wederpartij is verplicht voor de montage een stroominstallatie en - aansluiting beschikbaar te stellen.
De Wederpartij is verantwoordelijk en verplicht tenminste 1 werkdag voor de montage en tijdens de montage er zorg voor te dragen dat de werkplaats vrij is van constructiewerkzaamheden en van obstakels.
De Wederpartij is verantwoordelijk voor de afvoer van al het afval- en verpakkingsmateriaal, tenzij hierop statiegeld zit.
De Wederpartij is verantwoordelijk voor een adequate afsluiting van de werkplek, tenzij anders overeenkomen.
Indien het noodzakelijk is dat voor de montage werkzaamheden door derden moeten worden verricht, draagt de Wederpartij er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden tenminste 1 werkdag voor de montage gerealiseerd zijn.
De Wederpartij is verplicht een hoogwerker ter beschikking te stellen indien de montagewerkzaamheden verrichten moeten worden op meer dan 2,50 meter hoogte boven het vloerniveau. Indien de Wederpartij geen hoogwerker ter beschikking kan stellen, kan Labex Snelroldeuren BV tegen meerwerk een hoogwerker ter beschikking stellen.
Labex Snelroldeuren BV verricht uitsluitend de montage van het Product. Buiten de opdracht vallend montage werk zal niet worden verricht. 
Indien Labex Snelroldeuren BV de montage door oorzaken buiten de schuld van Labex Snelroldeuren BV niet heeft kunnen verrichten, dan is Labex Snelroldeuren BV niet verantwoordelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. In dit geval dient de Wederpartij zijn de kosten voor een nieuwe montage, waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Wederpartij.

Wijziging overeenkomst
_____________________________________
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Labex Snelroldeuren BV de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Labex Snelroldeuren BV zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Labex Snelroldeuren BV de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Labex Snelroldeuren BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Labex Snelroldeuren BV proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Labex Snelroldeuren BV zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Labex Snelroldeuren BV kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Labex Snelroldeuren BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst
_____________________________________
Labex Snelroldeuren BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Labex Snelroldeuren BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Labex Snelroldeuren BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Labex Snelroldeuren BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Labex Snelroldeuren BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Labex Snelroldeuren BV het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Labex Snelroldeuren BV.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Labex Snelroldeuren BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen en tarieven
_____________________________________
De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
Van alle bijkomende kosten zal Labex Snelroldeuren BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
_____________________________________
Indien Labex Snelroldeuren BV bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Labex Snelroldeuren BV gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Labex Snelroldeuren BV het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Labex Snelroldeuren BV rustende verplichting ingevolge de wet;
- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Labex Snelroldeuren BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Labex Snelroldeuren BV zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Labex Snelroldeuren BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand
_____________________________________
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument.
Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Labex Snelroldeuren BV het recht indien de Wederpartij Labex Snelroldeuren verzoekt achteraf te betalen, de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Labex Snelroldeuren BV geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen[J1] . 
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Labex Snelroldeuren BV het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen. 
Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen[J2] . 
Indien Labex Snelroldeuren BV niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Labex Snelroldeuren BV geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Labex Snelroldeuren BV in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Labex Snelroldeuren BV geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze. 
Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Labex Snelroldeuren BV met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Labex Snelroldeuren BV de Dienst volledig heeft verricht.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Labex Snelroldeuren BV heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. 
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Labex Snelroldeuren BV uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Labex Snelroldeuren BV de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Labex Snelroldeuren BV uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Labex Snelroldeuren BV en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Labex Snelroldeuren BV. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- indien Labex Snelroldeuren het Product gemonteerd heeft;
- diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Labex Snelroldeuren BV geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- producten en/of diensten van persoonlijke aard;
- producten en/of diensten op maat gemaakt.

Levering
_____________________________________
Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats af Labex Snelroldeuren BV of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Labex Snelroldeuren BV de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen
_____________________________________
De levering zal plaatsvinden binnen op de overeengekomen datum van montage.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Labex Snelroldeuren BV gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Labex Snelroldeuren BV heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Labex Snelroldeuren BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Labex Snelroldeuren BV alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Labex Snelroldeuren BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Labex Snelroldeuren BV binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Uitvoeringstermijnen
_____________________________________
De montage van het Product geschiedt gelijktijdig met de levering van het Product. De montage van het Product kan ook afzonderlijk na de levering geschieden. 
Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien Labex Snelroldeuren BV gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Labex Snelroldeuren BV heeft verstrekt.
Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Labex Snelroldeuren BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Labex Snelroldeuren BV alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Labex Snelroldeuren BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Labex Snelroldeuren BV binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
_____________________________________
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Labex Snelroldeuren BV.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling
_____________________________________
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Labex Snelroldeuren BV aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
Betaling geschiedt van de webshop geschiedt vooraf, tenzij anders overeengekomen. In geval van Koop op afstand kan de Wederpartij verzoeken 50% vooraf te betalen en 50% achteraf. Betaling van de door Labex Snelroldeuren BV overige aangeboden Producten geschiedt achteraf.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Labex Snelroldeuren BV en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Labex Snelroldeuren BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Labex Snelroldeuren BV onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
_____________________________________
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Labex Snelroldeuren BV, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Labex Snelroldeuren BV, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Labex Snelroldeuren BV pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Labex Snelroldeuren BV de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud
_____________________________________
Alle door Labex Snelroldeuren BV in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Labex Snelroldeuren BV totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting
_____________________________________
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Labex Snelroldeuren BV het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is Labex Snelroldeuren BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Labex Snelroldeuren BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Labex Snelroldeuren BV kan worden gevergd.
Labex Snelroldeuren BV behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
_____________________________________
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Labex Snelroldeuren BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is Labex Snelroldeuren BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst Labex Snelroldeuren BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Labex Snelroldeuren BV kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Labex Snelroldeuren BV kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Labex Snelroldeuren BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Labex Snelroldeuren BV de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Labex Snelroldeuren BV niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Labex Snelroldeuren BV geleden schade.

Overmacht
_____________________________________
Een tekortkoming kan niet aan Labex Snelroldeuren BV of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Labex Snelroldeuren BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Labex Snelroldeuren BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Labex Snelroldeuren BV in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
Labex Snelroldeuren BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Labex Snelroldeuren BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel Labex Snelroldeuren BV als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Labex Snelroldeuren BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien Labex Snelroldeuren BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Labex Snelroldeuren BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties
_____________________________________
Labex Snelroldeuren BV garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Labex Snelroldeuren BV garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
De garantie strekt niet uit tot het feit dat het Product niet in de juiste maat is geleverd. Labex Snelroldeuren BV vermeldt op de website duidelijk de maten en dat de Wederpartij hier verantwoordelijk voor is. Het voorgaande geldt niet indien een gebrek is ontstaan ten gevolge van een fout van Labex Snelroldeuren BV.
Labex Snelroldeuren BV garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Labex Snelroldeuren BV, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Labex Snelroldeuren BV in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Labex Snelroldeuren BV geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame
_____________________________________
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
De Wederpartij is verplicht na de controle de montage brief te ondertekenen dat alles naar behoren is geschiedt.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Labex Snelroldeuren BV gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Labex Snelroldeuren BV gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Labex Snelroldeuren BV gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Labex Snelroldeuren BV aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Labex Snelroldeuren BV nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Labex Snelroldeuren BV niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Labex Snelroldeuren BV binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
_____________________________________
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Labex Snelroldeuren BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Labex Snelroldeuren BV.
Labex Snelroldeuren BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Labex Snelroldeuren BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Labex Snelroldeuren BV is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Labex Snelroldeuren BV kenbaar behoorde te zijn.
Indien Labex Snelroldeuren BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Labex Snelroldeuren BV beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Labex Snelroldeuren BV aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Labex Snelroldeuren BV overeenkomstig de verzekering draagt.
Labex Snelroldeuren BV is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Labex Snelroldeuren BV ingeschakelde derden.
De Wederpartij dient de schade waarvoor Labex Snelroldeuren BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Labex Snelroldeuren BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Labex Snelroldeuren BV vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring
_____________________________________
De Wederpartij vrijwaart Labex Snelroldeuren BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien Labex Snelroldeuren BV door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Labex Snelroldeuren BV zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Labex Snelroldeuren BV en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn
_____________________________________
Voor alle vorderingen jegens Labex Snelroldeuren BV en de door Labex Snelroldeuren BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Labex Snelroldeuren BV ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom
_____________________________________
Labex Snelroldeuren BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Labex Snelroldeuren BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding
_____________________________________
Zowel Labex Snelroldeuren BV als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijs en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy
_____________________________________
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Labex Snelroldeuren BV verstrekt, zal Labex Snelroldeuren BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Labex Snelroldeuren BV mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Labex Snelroldeuren BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Labex Snelroldeuren BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Labex Snelroldeuren BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Labex Snelroldeuren BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Wederpartij gaat akkoord dat Labex Snelroldeuren BV de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
Labex Snelroldeuren BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijke recht en geschillen
_____________________________________
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Labex Snelroldeuren BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats
_____________________________________
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08223650.